Thời hạn nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Ngày 14-08-2021 Lượt xem 2560

THỜI HẠN NỘP CHỨNG TỪ THUỘC HỒ SƠ HẢI QUAN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO TRONG LUẬT?

Câu hỏi 1: DN có phải nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử đối với trường hợp Hệ thống phân luồng thông quan tự động phân luồng 1 (hay gọi là luồng xanh) ?

Hồ sơ hải quan gồm:

- Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;

- Chứng từ có liên quan.

Căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 18 TT38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 7 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) : “Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số)”

Như vậy, đối với Trường hợp khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử hoặc dưới dạng giấy, bất kể việc phân luồng tờ khai là luồng gì

Câu hỏi 2: Thời điểm nộp chứng từ điện tử (ví dụ: Hóa đơn thương mại, vận tải đơn..) đối với tờ khai được phân luồng 1 (luồng xanh) thì thực hiện thế nào?

Căn cứ vào điểm a khoản 3 điều 25 Luật Hải Quan 2014, thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:

Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia”

Thời hạn nộp đối với trường hợp khai điện tử (đối với bất kỳ tờ khai được phân luồng 1,2,3) là khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa. Kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trong và sau thông quan (ví dụ: kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo chuyên đề…)       

Căn cứ khoản 3 điều 19 TT38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 8 điều 1 TT39/2018/TT-BTC) thì Tờ khai hải quan được phân luồng 1 (luồng xanh), tại thời điểm nộp tờ khai đã được chấp nhận thông tin khai báo thì không thuộc diện kiểm tra hồ sơ hải quan tại thời điểm thông quan (trừ trường hợp đặc biệt)

Như vậy, đối với các tờ khai luồng xanh đã thông quan, DN phải nộp chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan bất cứ khi nào cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa (ví dụ: kiểm tra sau thông quan). Tuy nhiên thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC) không hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp chứng từ hải quan đối với trường hợp tờ khai luồng xanh đã được thông quan không bị kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trong khi chờ nâng cấp hệ thống để đảm bảo tuân thủ đúng việc nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan của DN, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn các chi cục thực hiện việc rà soát lại các tờ khai luồng xanh đã thông quan và yêu cầu DN nộp bổ sung đối với các tờ khai chưa nộp. Việc này là phù hợp với quy định nộp chứng từ trong thông tư 39/2018/TT-BTC. Tuy nhiên, thời hạn quy định không được trái với nguyên tắc luật.

(Tất cả thông tin trên không bao gồm các chứng từ thuộc quản lý chuyên ngành)

** Bài viết trên thuộc bản quyền của Seawindtrans. Đồng ý cho sao chép, trích dẫn cho công việc không nhằm mục đích thương mại. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn. **

Gọi ngay: 0904408466
wiget Chat Zalo Chat Zalo Chat qua Messenger